Your privacy is of great importance for EXPAT RENTALSERVICES BV. We would like to inform you via our Privacy Policy about the way we deal with collecting information about the users of our website. By using the website you agree with the following conditions.

What do we collect? You can visit our website anonymously and learn more about EXPAT RENTALSERVICES BV. When filling out our registration form We regularly collect information about the users of our website, such as browser type, duration of the visit, used pages, etc. We can not identify you with this information. We also collect IP addresses, but this information will generally not be directly traceable to your identity. Your IP address will only be traceable to the name of your access provider or your company network. We only collect your personal data if you voluntarily provide your e-mail address, for example for receiving our newsletter or for receiving further information. How do we use it? If you provide us with your e-mail address or other (indirectly identifiable) personal data, we will only use this information to send you our newsletter or to answer your questions. If you have indicated that you no longer wish to receive the newsletter, your e-mail address will be removed from our database. If a reorganization (in any way) takes place within EXPAT RENTALSERVICES BV in the future, it may be necessary for us to transfer your personal data to another organization. We will disclose your personal information if we are reasonable of the opinion that we are obliged to do so on the basis of the relevant law or regulations. With the exception of the foregoing, however, we will not provide your personal data to third parties, for any purpose whatsoever, including but not limited to direct marketing purposes. Security. Since the online provision of your personal data to EXPAT RENTALSERVICES BV is purely voluntary and these data are not particularly sensitive, we do not take any security measures. We do not use special encryption methods. For more information about the communication with EXPAT RENTALSERVICES BV and the use of the website, please refer to our Disclaimer. 

Amendments. EXPAT RENTALSERVICES BV reserves the right to change this Privacy Policy. These changes will be announced on this website. If you continue to use the website after the adjustment, the adapted Privacy Policy will apply to this use. Questions and updates. If you have any questions or suggestions regarding privacy or if you wish to change the personal data provided to us, please contact us by sending an email to us.

Uw privacy is van groot belang voor EXPAT RENTALSERVICES BV. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij? U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over EXPAT RENTALSERVICES BV te weten komen. Bij invullen van ons inschrijf formulier Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het? Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om uw onze nieuwsbrief te sturen danwel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Indien in de toekomst binnen EXPAT RENTALSERVICES BV een reorganisatie (op welke wijze danook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Beveiliging. Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan EXPAT RENTALSERVICES BV puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met EXPAT RENTALSERVICES BV en het gebruik van de website verwijzen wij u naar onze Disclaimer.

Wijzigingen. EXPAT RENTALSERVICES BV behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen en updates. Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de  privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een mail aan ons te sturen.

Expat Rental Services